Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad (MR) is een beleidsorgaan dat zich bezighoudt met beleidszaken op schoolniveau. De MR is een wettelijk verplicht orgaan en bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De huidige samenstelling van de MR bestaat uit:

Oudergeleding
David Fokkema
Youri Kweekel
Sam Pothuizen

Personeelsgeleding
Brigitte van Veel
Ilse van Tol
Lianne Schouten-Joore